سلام محمدصادق هستم.

فرهنگ اشتیاق من است. بیش از ۱۰ سال است که به مدیران ارشد و علاقه مندان به فرهنگ کمک کرده ام تا بهتر با این موضوع ارتباط برقرار کنند. تا زمانی که مدیران ارشد در سراسر جهان یاد نگیرند چگونه فناوران فرهنگی شکست ناپذیر بسازند، آرام نخواهم گرفت.

سلام محمدصادق هستم.

فرهنگ اشتیاق من است. بیش از ۱۰ سال است که به مدیران ارشد و علاقه مندان به فرهنگ کمک کرده ام تا بهتر با این موضوع ارتباط برقرار کنند. تا زمانی که مدیران ارشد در سراسر جهان یاد نگیرند چگونه فناوران فرهنگی شکست ناپذیر بسازند، آرام نخواهم گرفت.